Zgodnie z raportem z 19 października o stanie sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2011 roku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach przeprowadzonych inspekcji stwierdzono problemy m.in. w zakresie zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.

Maciej Podlewski, dyrektor departamentu inspekcji norm i procedur Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśnia, że kontrola ujawniła m.in. wykazywanie nieprawidłowych danych w sprawozdaniach finansowych w zakresie aktywów i pasywów. Zwiększa to ekspozycję zakładu ubezpieczeń przede wszystkim na ryzyko negatywnych skutków ekonomicznych dla podmiotu w wyniku niewłaściwej ewidencji rachunkowej oraz braku uzasadnienia do wyliczenia zobowiązań podatkowych.

W wyniku inspekcji stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasad rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zwiększają one ekspozycję na ryzyko związane z niewłaściwym zarządzaniem, w tym m.in. brakiem lub niewystarczającym działaniem kontroli wewnętrznej.

– A ponadto na ryzyko rynkowe w związku z możliwością utraty wartości aktywów lub wzrostu poziomu zobowiązań w wyniku zmian parametrów rynkowych – twierdzi Maciej Podlewski.

Z kolei braki w dokumentacji opisującej przyjęte przez zakład ubezpieczeń zasady rachunkowości, jak również nieaktualizowanie tej dokumentacji zwiększają ekspozycję zakładu ubezpieczeń przede wszystkim na ryzyko compliance. Maciej Podlewski wyjaśnia, że rozumiane jest ono jako brak zapewnienia zgodności działań z normami korporacyjnymi, funkcjonującymi standardami i wewnętrznymi procedurami zakładu ubezpieczeń.