W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wezwała Polskę i Słowenię do wdrożenia przepisów dotyczących systemów rozrachunkowych i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych na rynkach finansowych.

W komunikacie KE wskazano, że Polska i Słowenia mają dwa miesiące na zgłoszenie, jakie środki zostaną przez nie podjęte w celu wdrożenia unijnych przepisów. Wskazano, że przepisy te zawarte są w dyrektywie 2009/44/WE i powinny były zostać wdrożone przez państwa członkowskie przed 1 stycznia 2011 r.

"Skierowane do Polski i Słowenii wezwania mają formę uzasadnionej opinii, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku gdyby państwa te nie zgłosiły w terminie dwóch miesięcy środków mających na celu pełne wdrożenie dyrektywy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zwrócić się do niego o nałożenie kar finansowych" - napisano w komunikacie.

Ministerstwo finansów wyjaśniło PAP, że wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Od listopada 2010 r. do sierpnia 2011 r. dokonano uzgodnień wewnątrzresortowych, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Projekt był przedmiotem konferencji uzgodnieniowej, został przyjęty m.in. przez Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Stały Rady Ministrów, uzyskał opinię Europejskiego Banku Centralnego.

"Następnie projekt w dniu 5 sierpnia 2011 r. został przekazany do przyjęcia przez Radę Ministrów i przekazania go do prac w Parlamencie. Rada Ministrów dnia 25 sierpnia 2011 r. zwróciła projekt, uzasadniając to niemożnością jego przyjęcia przez Parlament w obecnej kadencji Sejmu i Senatu" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Małgorzata Brzoza.

Wyjaśniła, że z tego powodu prace nad wdrożeniem dyrektywy nie mogły być kontynuowane do czasu wyborów parlamentarnych, czyli 9 października 2011 r.

"Ministerstwo Finansów uznając, że powinna nastąpić kontynuacja prac nad projektem, podejmie działania w zakresie przekazania projektu Radzie Ministrów celem przyjęcia i przekazania do dalszych prac w Parlamencie" - zaznaczyła.

Według MF projekt wdrażający dyrektywę UE ma charakter techniczny, a jego treść przy prowadzeniu prac od początku nie uległaby żadnej zmianie w porównaniu do już wypracowanej treści.

Według KE dyrektywa, której Polska nie wdrożyła, upraszcza i wyjaśnia szereg kwestii, które mają na celu ułatwienie stosowanie dyrektywy w sprawie zamknięcia rozliczeń (98/26/WE) i dyrektywy w sprawie zabezpieczeń finansowych (2002/47/WE).

"Rozszerza też zakres ochrony zapewnianej przez obie dyrektywy, obejmując nim wierzytelności kredytowe kwalifikujące się do stosowania jako zabezpieczenie operacji kredytowych banku centralnego, aby ułatwić ich stosowanie na całym terytorium UE" - poinformowano.

Według KE jest to nieodzowne dla stabilności rynków finansowych, zwłaszcza w czasach zawirowań rynkowych. Ponadto dyrektywa przyczynia się do wspierania działalności transgranicznej oraz do wzmocnienia konkurencyjności.