Jednostki samorządu terytorialnego pracują już nad projektami budżetów na 2012 r. oraz aktualizacją wieloletnich prognoz finansowych. Dr Marcin Będzieszak z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego wyjaśnia, że mają jeszcze miesiąc (do 15 listopada) na opracowanie obu dokumentów finansowych i przedstawienie ich organowi stanowiącemu (rada gminy lub miasta, rada powiatu, sejmik województwa) oraz regionalnej izbie obrachunkowej.

Wskaźniki budżetowe

Dr Michał Bitner z Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że do skonstruowania budżetu niezbędne są przede wszystkim dwa wskaźniki: wielkość produktu krajowego brutto oraz inflacji. Wskaźniki zostały określone przez rząd w projekcie budżetu państwa na 2012 r.

Marcin Będzieszak dodaje, że przy planowaniu budżetu jednostki muszą określić pewne założenia. Chodzi przykładowo o wskaźniki zadłużenia, a także wpływy z podatków.

– Zwykle samorządy zakładają wzrost stawek podatków lokalnych, a więc podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy podatku rolnego – przyznaje ekspert.

Swoboda działania rad gmin i miast dotycząca wysokości stawek jest jednak ograniczona przez limity, które co roku ogłasza minister finansów w rozporządzeniu w sprawie stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na dany rok.

Przy opracowywaniu projektu budżetu jednostki muszą wziąć pod uwagę ewentualny wzrost wynagrodzeń.

– Uwzględnić też trzeba średnią kwotę bazową w kraju (Kbk). Na rok 2012 została ona ustalona w wysokości 2576,39 zł na jednego mieszkańca – stwierdza Marcin Będzieszak.

Wyjaśnia, że na podstawie tego wskaźnika gminy uzyskują, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, zwrot części kwot wydanych w ramach funduszu sołeckiego.

Innymi ważnymi parametrami niezbędnymi przy opracowywaniu projektu budżetu są roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, ogłaszane przez ministra finansów.