Przepisy podatkowe niektórych państw zawierają regulację CFC. Na czym ona polega?
Regulację CFC (ang. Controlled Foreign Corporation) można ogólnie określić jako przepisy wprowadzające w danym państwie opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą przez spółkę zależną podmiotu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w danym państwie, gdy spółka zależna jest kontrolowana przez spółkę dominującą, nawet wtedy, gdy te dochody nie są formalnie wypłacane do spółki dominującej.
Za kontrolę taką z reguły jest uznawany przypadek, gdy występuje powyżej 50 proc. udziału w kapitale spółki lub w głosach na zgromadzeniu wspólników akcjonariuszy. Regulacja CFC zazwyczaj odnosi się do dochodu spółki zależnej o charakterze pasywnym (dywidendy, odsetki, należności licencyjne lub zyski kapitałowe) podlegającego w państwie, w którym ma siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu spółka zależna, opodatkowaniu znacznie niższemu niż opodatkowanie w państwie siedziby spółki dominującej.