Daleko idąca interpretacja

Świąteczne prezenty, spotkania czy inne świadczenia to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Dziś niewiele już można dostać od pracodawcy, by nie zapłacić od tego haraczu do urzędu skarbowego. Z jednej strony to dobrze. Wydawać by się mogło, że sprawiedliwie. Z drugiej, coś z tą sprawiedliwością szwankuje w momencie, gdy zaczynamy płacić nie od tego, co dostajemy, a od tego, co potencjalnie moglibyśmy dostać. Jak bowiem można mówić o powstaniu przychodu tylko dlatego, że pracownik dostał zaproszenie na imprezę firmową, a szef zapłacił za nią ryczałt?

Pomijając to, że pracownik może nie mieć ochoty na takie spotkanie, to urzędnicy mogliby – myśląc racjonalnie – uwzględnić fakt, że pracownik zwyczajnie może nie móc na nie przyjść, bo np. zachoruje.

Najlepszym wyjściem z tej patowej sytuacji jest planowanie imprezy dla wszystkich pracowników i płacenie za nią w formie zryczałtowanej. Gdy fiskus nakaże w takim przypadku rozpoznać przychód, wydając decyzję lub interpretację podatkową, przedsiębiorca powinien dochodzić swoich praw przed sądem administracyjnym. Jest duże prawdopodobieństwo, że sąd przyzna rację firmie. Takie wnioski potwierdzają liczne orzeczenia w tym zakresie.

Grupa osób nie ma możliwości, aby rozliczać podatek

Michał Pomorski | asystent podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe

Zgodnie z linią interpretacyjną ministra finansów, udział pracowników w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę może być potraktowany dla nich jako przychód. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT. Tak stwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 2 sierpnia 2011 r. (nr IPTPB2/415-182/11-2/KR).

Sądy administracyjne uchylają interpretacje prezentujące takie stanowisko. Przychód z partycypowania w imprezie nie powstaje, jeżeli nie można określić konkretnej kwoty, jaka przypadła na danego pracownika. Takie nieodpłatne świadczenie (np. usługa gastronomiczna dla pracownika) musi być zindywidualizowane, nie można ustalać przychodu przez podzielenie kosztu imprezy przez liczbę pracowników, jako że podatnikiem PIT jest konkretna osoba fizyczna, a nie grupa osób (np. wyrok WSA w Warszawie z 21 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1154/10). Świadczenia, które otrzymują pracownicy przez uczestnictwo w firmowych spotkaniach motywacyjnych czy integracyjnych w formie świadczonych na ich rzecz usług, mogą stanowić przysporzenia dla pracownika jedynie, gdy jest możliwa indywidualizacja świadczeń. W konsekwencji, jeśli nie można określić konkretnej wartości otrzymanych świadczeń, to pracownik nie zapłaci podatku.

Ważny jest motywacyjny charakter imprezy pracowniczej

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz | doradca podatkowy w SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

O ile pracodawca może ustalić wartość świadczenia, z którego dany pracownik faktycznie skorzystał, świadczenie takie powinno, co do zasady, podlegać PIT. Jeżeli jednak pracodawca nie jest w stanie zindywidualizować świadczenia, zobowiązanie podatkowe nie powstanie.

Jeżeli wydatki poniesione przez pracodawcę na zorganizowanie imprezy okolicznościowej mają na celu poprawę komunikacji wewnętrznej w firmie oraz motywację pracowników, co powoduje ich lepszą i efektywniejszą pracę, organy podatkowe nie kwestionują zazwyczaj odliczalności tego typu wydatków jako kosztów podatkowych. Jeżeli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a jedynie zabawie i konsumpcji, nie można uznać, że wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem.

Warto zatem zadbać o właściwą dokumentację, np. szczegółowy program spotkania z pracownikami, który potwierdzać będzie motywacyjny i integracyjny charakter spotkania.

Kluczowa będzie uchwała pełnego składu NSA

Rafał Tołwiński | starszy konsultant w dziale podatkowym Ernst & Young

Istotą problemu w odniesieniu do kwestii imprez integracyjnych pozostaje nadal rozstrzygnięcie, czy samo umożliwienie pracownikowi skorzystania z takiej formy świadczenia (np. przez zaproszenie danego pracownika do uczestnictwa w imprezie) prowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Doradcy podatkowi uważają, że nie jest to wystarczająca podstawa do opodatkowania. Niestety organy podatkowe, jak również organy orzekające WSA w niektórych wyrokach wyrażają odmienne zdanie, tzn. niezależnie czy opłata za imprezę integracyjną jest wnoszona ryczałtowo, pracownik otrzymał przysporzenie, które powinno być opodatkowane.

Czy płatnicy powinni zgodzić się w takim razie z takim podejściem? Warto poczekać z decyzją kilka tygodni. Nie bez znaczenia bowiem może okazać się tutaj oczekiwana nowa uchwała, tym razem pełnego składu NSA, która będzie dotyczyć pakietów medycznych. Rozstrzygnięcie w tej sprawie może ostatecznie wyznaczyć powszechną linię interpretacji dotyczącą grupowych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników.