Szef może ominąć PIT

Wielu pracodawców chcąc ominąć zapędy fiskusa, twierdzi, że nie może precyzyjnie określić, ile osób na imprezę przyszło. Stąd nie ma możliwości – zwłaszcza natury technicznej – ustalić, jaką kwotę przypisać na każdego pracownika. Z taką argumentacją zgadzają się wojewódzkie sądy administracyjne. Niestety urzędników nie interesują takie tłumaczenia. Gdy je słyszą, pouczają przedsiębiorcę, że jest to problem organizacyjny, możliwy do rozwiązania. Od razu też podpowiadają, jak go rozwiązać. Jeżeli szef za imprezę zapłaci ryczałtem, czyli jedną kwotę za wszystkich, to koszt całkowity należy podzielić przez liczbę uczestników (pracowników), którzy wzięli w niej udział, a następnie przypisać tak obliczoną kwotę do przychodu ze stosunku pracy pracownika.

Zatem według fiskusa to, że podatnik – pracodawca nie dochowa należytej staranności, aby zadbać o ustalenie liczby i personaliów osób, które biorą udział w imprezie, nie oznacza, że u tych osób nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Również wskazanie, że nie jest ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w imprezie, nie oznacza, iż w związku z tym nie można przypisać ich uczestnikom wartości jednostkowego kosztu poniesionego przez firmę.

Z atrakcji można skorzystać

Biorąc wszystkie te argumenty pod uwagę, dochodzimy do wniosku, że uniknięcie podatku od udziału w firmowym spotkaniu będzie bardzo trudne. Pojawia się jednak pytanie, czy przychód z tego tytułu będzie tym wyższy, im więcej zjemy i wypijemy na takim spotkaniu? Na szczęście nie. Tu przedstawiciele skarbówki opamiętali się nieco w swoich zapędach. Uważają oni, że na wysokość przychodu powstałego w związku z uczestnictwem w imprezie firmowej nie będzie miał wpływu poziom wykorzystania poszczególnych atrakcji przewidzianych dla uczestników, bowiem cena (opłata ryczałtowa), którą będzie uiszczał pracodawca za zorganizowanie imprezy, nie będzie uzależniona od stopnia skonsumowania tych atrakcji przez uczestników imprezy.

Innymi słowy, z podatkowego punktu widzenia bez znaczenia jest, ile i jakie dania i napoje skonsumuje uczestnik imprezy, jak również czy będzie brał udział i w jakim zakresie skorzysta z atrakcji przewidzianych podczas takiego spotkania.

Przychód do opodatkowania

Nieodpłatne świadczenie dla pracowników w postaci uczestnictwa w imprezie organizowanej przez firmę stanowić będzie dla pracowników przychód ze stosunku pracy, od którego firma musi obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, o ile oczywiście nie wystąpią przesłanki do zwolnienia z PIT.

Konieczne więc będzie obliczenie przychodu i jego opodatkowanie. Przepisy podatkowe przewidują w takim przypadku, że jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według cen zakupu.