W umowach kredytowych banki często wymagają ubezpieczenia firmy, która zaciąga kredyt. Czy składka ubezpieczeniowa, o którą została pomniejszona kwota kredytu, może zostać uznana za koszt podatkowy firmy – kredytobiorcy?

W każdym przypadku przy rozpatrywaniu możliwości zaliczania określonych wydatków do kosztów podatkowych jest spełnienie przez nie przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG, tłumaczy, że przy kwalifikowaniu ponoszonych przez podatnika wydatków do kosztów podatkowych ważny jest generalnie cel ich poniesienia, a nie sam efekt. W wielu przypadkach efekt w postaci bezpośredniego wystąpienia przychodu jest niewidoczny. Dotyczy to tzw. kosztów pośrednich, które nie mają bezpośredniego przełożenia na przychody osiągane przez podatnika.

– Do takich niewątpliwie możemy zaliczyć wszelkie koszty związane z zaciągniętym kredytem – dodaje Grzegorz Grochowina.

Oznacza to, że nie powinno być przeszkód do potraktowania jako kosztów podatkowych kosztów zaciągnięcia kredytu, w tym m.in. kosztu potrąconej składki za ubezpieczenie od upadłości kredytobiorcy.

Na potwierdzenie tego stanowiska Grzegorz Grochowina przytacza orzecznictwo sądów administracyjnych. Na przykład w wyroku WSA w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 375/09, prawomocny) sąd potwierdził, że wydatki związane z uzyskaniem kredytu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT należy uznać za koszty uzyskania przychodów. W ocenie sądu kredyt, pomimo że w wartości nominalnej nie stanowi przychodu, to jest jednak kategorią, która służy rozwijaniu działalności podatnika. Jeżeli w wyniku tej działalności podmiot osiąga przychody podlegające opodatkowaniu, to tym samym koszty uzyskania kredytu pośrednio służą uzyskaniu tych przychodów.