Trudna sytuacja podmiotów posiadających znaczące zaległości wobec fiskusa powoduje wzrost kwot umorzeń podatków.
Z danych resortu finansów wynika, że w 2010 r. w porównaniu do roku 2009 r. nastąpił wzrost kwot udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych przy jednoczesnym spadku liczby wydanych decyzji umorzeniowych. Największy wzrost wystąpił w umorzeniach udzielonych na wniosek podatnika – o 223,79 proc., w umorzeniach z urzędu – o 16,19 proc. oraz w pozostałych umorzeniach – o 171,36 proc. Jak poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24203/11), dane te świadczą o utrzymującej się trudnej sytuacji podmiotów posiadających znaczące zaległości wobec budżetu państwa, w większości nieściągalne.
Są to zaległości, których wyegzekwowanie jest niemożliwe, np. z uwagi na zakończone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne i ostateczne wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorstw, stwierdzenie bezwzględnej nieściągalności zaległości podatkowych, brak majątku i brak możliwości przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe na osoby trzecie. Zdaniem MF przy ocenie danych dotyczących umorzeń należy także wziąć pod uwagę ulgi udzielane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku (Dz.U. nr 123, poz. 835 z późn. zm.).
Decyzje w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy. Przesłanką ich udzielenia jest ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Ocena, czy w danej sprawie zachodzą te okoliczności, należy do organu podatkowego dokonującego rozstrzygnięcia w sprawie. W ocenie resortu finansów zmiana tej regulacji nie jest możliwa. Określenie zamkniętego katalogu okoliczności stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych spowodowałoby zbytnią szczegółowość przepisu, który i tak nie byłby w stanie objąć wszystkich możliwych zdarzeń, które powinny być objęte klauzulami ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
Ważne!
W latach 2006 – 2009 występowała wyraźna tendencja malejąca w odniesieniu do zarówno kwot umarzanych zaległości podatkowych, jak i liczby wydanych decyzji umorzeniowych