Kwoty stanowiące zwrot kosztów oraz diety otrzymane przez członków komisji wyborczych są nieopodatkowane, ale tylko do 2280 zł.
Świadczenia otrzymywane przez członków komisji stanowią przychód podatkowy, ale w praktyce są oni zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Przysługują im diety, zwrot kosztów podróży i noclegów, a także zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania. Uprawnienia te reguluje kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 21, poz. 112).
Jak wyjaśnia Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP, podstawą tego zwolnienia jest art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie to jest limitowane – do wysokości 2280 zł miesięcznie.
– Członek komisji wyborczej powinien otrzymać informację PIT-R o wypłaconych kwotach z tego właśnie tytułu – przypomina Lech Janicki.
Jeżeli natomiast kwota wypłaconych diet przekroczyłaby limit zwolnienia, członek komisji powinien otrzymać dodatkowo PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek. Wówczas kwota przewyższająca limit zwolnienia zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.
– Jednak z uwagi na niewielkie stawki wynagrodzenia dla członków komisji przekroczenie ustawowego limitu zwolnienia w praktyce w zasadzie nie występuje – mówi Lech Janicki.
Należności pieniężne przysługujące członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu i Senatu, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego oraz sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy szczegółowo określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 14 marca 2011 r. (M.P. nr 23, poz. 252).
160 zł wynosi dieta dla członków obwodowej komisji wyborczej