Podatnik podatku od towarów i usług, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, wynajmuje lokale użytkowe stanowiące część przedsiębiorstwa. Jeden z takich lokali nieodpłatnie użycza (oddaje w bezpłatne używanie) na cele niezwiązane z prowadzoną przez siebie firmę. Przy zakupie lokalu nie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Czy takie nieodpłatne świadczenie usług należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

Nie tylko czynności odpłatne podlegają podatkowi od towarów i usług. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Według Ministerstwa Finansów przedstawiona sytuacja mieści się w założeniach tego przepisu, lecz nie są spełnione wszystkie warunki w nim określone dla jego zastosowania. Podatnikowi nie przysługiwało bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie tego lokalu użytkowego.

A zatem w przedstawionej sytuacji bezpłatne użyczenie lokalu na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawa prawna

Art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).