Jeśli najemca w dniu wyprowadzenia z lokalu pozostawia w nim poniesione przez siebie nakłady i nie rozlicza się z nich z właścicielem, to świadczy usługę, którą należy opodatkować VAT. Taki zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W sprawie spółka objęła w najem lokal, w którym następnie poczyniła nakłady niezbędne do przystosowania tego lokalu do specyfiki swojej działalności.
Po zakończeniu najmu, nakłady nie zostały rozliczone między stronami.
Naczelnik urzędu skarbowego po przeprowadzeniu kontroli w spółce określił w decyzji nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.
Organ uznał, że spółka jako najemca przekazując właścicielowi lokalu nakłady, świadczyła usługę.
Obowiązek podatkowy powstał zatem siódmego dnia od dnia, gdy usługa została wykonana, czyli od daty przekazania lokalu. Dlatego podatek należny od tego świadczenia powinien być rozliczony w deklaracji VAT.
Sąd uznał decyzję organów podatkowych za prawidłową. W momencie wydania lokalu wynajmujący stał się faktycznym dysponentem ulepszeń, które zatrzymał.
Sędzia Arkadiusz Cudak podkreślił, że obowiązek rozliczenia nakładów powstaje w dniu opuszczenia lokalu, a nie w okresie późniejszym.
Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 lutego 2012 r., sygn. akt I FSK 656/11.