Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki wyjaśniał, że dzięki tej propozycji przedsiębiorcy zaoszczędzą ok. 90 mln zł rocznie. Przełoży się to na ich kondycję finansową i umożliwi przeznaczenie większych środków na bieżącą działalność gospodarczą.

Obecnie koszt publikacji jednej strony w Monitorze Polskim B wynosi 770,70 zł. To powoduje, że wielu przedsiębiorców płaci nawet kilkanaście tysięcy złotych za publikację sprawozdania finansowego. Waldemar Pawlak podkreśla, że jest to zbyt wysoka kwota chociażby w porównaniu z opłatami pobieranymi za ogłoszenie wpisu do KRS lub ogłoszenie sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Piotr Waliński, dyrektor w dziale Audytu Deloitte przypomina, że obecnie podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów, muszą publikować kluczowe elementy tych sprawozdań w Monitorze Polskim B lub Monitorze Spółdzielczym.

Niestety zwolnienie z publikacji sprawozdań zgodnie z projektem nie będą dotyczyć podmiotów nieskładających rocznych sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym, a więc na przykład osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy spółek cywilnych sporządzających sprawozdania finansowe podlegające obowiązkowemu badaniu. Sprawozdania finansowe tych osób będą podlegały obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

– Niewątpliwie zmiany idą w dobrą stronę, ponieważ obniżają koszty funkcjonowania znacznej liczby podmiotów – twierdzi Piotr Waliński.

Dodaje jednak, że podstawowy cel, któremu ma służyć dostępność sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, a mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez transparentność działalności podmiotów, w dalszym ciągu będzie w praktyce trudny do osiągnięcia. Wynika ona z ograniczonej dostępności do rejestrów sądowych (wgląd w akta w siedzibie sądu lub uzyskanie za opłatą 50 zł kopii złożonych dokumentów) oraz składanie przez podmioty sprawozdań finansowych do sądu w maksymalnych terminach lub co często się zdarza po ustawowych terminach.

Zdaniem Piotra Walińskiego, aby zapewnić jawność obrotu gospodarczego, konieczne staje się udostępnienie wszystkich akt w rejestrze przedsiębiorców w systemie online lub wprowadzenie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych na stronach internetowych przedsiębiorców (takie rozwiązanie funkcjonuje w przypadku spółek publicznych i sprawdzają się bardzo dobrze).