Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych problemy związane z kwalifikowaniem przychodów z umów o zarządzanie do właściwego źródła przychodów zostały zlikwidowane 1 stycznia 2004 r. Tak uważa Ministerstwo Finansów, które podkreśla, że przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, są uznawane wyłącznie za przychody z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji nie mogą być kwalifikowane ani do pozarolniczej działalności gospodarczej, ani do przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia.

– Postulat w obecnym stanie prawnym wprowadzenia zasady samookreślenia źródła przychodów przez podatnika nie znajduje uzasadnienia – stwierdza Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Według Jacka Bajsona, wiceprzewodniczącego Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, takie podejście ogranicza możliwość korzystania przez menedżerów z 19-proc. podatku liniowego. Ekspert przypomina, że próbą korzystania z PIT liniowego było prowadzenie usług zarządczych w formie spółek osobowych, a więc nie osobiście. Stanowisko sądów administracyjnych w tej kwestii było niejednolite, ale ostatecznie uchwała NSA z 2010 r. (sygn. akt II FPS 10/09) potwierdziła, że nie powoduje to zmiany źródła przychodu (jest nim ciągle kontrakt menedżerski). Inną metodą pozostaje podział wykonywany przez specjalistów na czynności zarządcze i doradcze. Te ostatnie mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, co stwarza zachętę do ich wyodrębniania i może tworzyć przedmiot sporu z organami skarbowymi.

– Część menedżerów przeniosła też dochody do tzw. rajów podatkowych – zauważa Jacek Bajson.

Według naszego rozmówcy zmiana art. 13 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) uprościłaby sytuację podatkową menedżerów i powinna uzależnić sposób ich opodatkowania od formy prawnej wykonywania obowiązków. Obecnie przepis ten stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Lista barier

Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych bezpośrednio z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana z MF.