Wzrost stawek sankcji karnych skarbowych nie musi oznaczać automatycznego orzekania o wyższych karach. Ich wysokość zależy bowiem od wielu czynników, które urzędnicy muszą brać pod uwagę.

Za pomocą minimalnego wynagrodzenia określana jest wysokość kar grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ma ono też wpływ na wyznaczenie granicy między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Wykroczenie skarbowe jest czynem zabronionym pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2011 roku próg ten wynosi 6930 zł. W przyszłym roku wzrośnie do 7,5 tys. zł. Oznacza to, że jeśli skutki popełnianych przez nas przy rozliczeniu błędów nie przekroczą tej kwoty, będą groziły nam niższe kary przewidziane za wykroczenia.

Wszystkie sankcje karne skarbowe będą w przyszłym roku wyższe. Na przykład maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym wyniesie 3 tys. zł. Dziś jest to 2772 zł. Najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe wzrośnie do 150 zł. Najwyższa aż do 30 tys. zł. Grzywny za przestępstwa skarbowe wyniosą od 500 zł do 14,4 mln zł.

Kodeks karny skarbowy przewiduje dwa rodzaje grzywny: określoną kwotowo oraz w stawkach dziennych. Kwotowo grzywnę orzeka się za wykroczenia skarbowe, a grzywnę w stawkach dziennych za przestępstwa skarbowe. Przy określaniu wielkości stawki dziennej zarówno kary grzywny, jak i grzywny kwotowej sąd bierze pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Im wyższa jest płaca minimalna, tym wyższe są grzywny.

3 tys. zł wyniesie od stycznia 2012 roku maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym.