Obiekty i urządzenia budowlane w wyrobiskach górniczych mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał uznał przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) dotyczące budowli za konstytucyjne.

Problem dotyczył opodatkowania wyrobisk górniczych, a więc przestrzeni pod ziemią, oraz urządzeń i budowli zlokalizowanych w tych wyrobiskach.

Trybunał wyjaśnił, że przestrzeni nie można uznać za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w rozumieniu prawa budowlanego. Nie można jej więc opodatkować podatkiem od nieruchomości. Nie wykluczył jednak, że za budowle będzie można uznać urządzenia i obiekty znajdujące się w wyrobisku. Stwierdził, że mogą o tym przesądzić organy podatkowe lub sądy administracyjne.

Rozstrzygając tego typu sprawy, powinny one badać, czy urządzenie budowlane można zaliczyć do obiektów, które prawo budowlane uznaje za budowle. Chodzi o obiekty wyliczone w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem może to być każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, tunele, sieci techniczne i wiele innych.

Trybunał dodał, że jeśli nie da się danego urządzenia zakwalifikować do jednego z wymienionych w katalogu budowli obiektów budowlanych, to trzeba badać, czy w ogóle da się urządzenie zaliczyć do obiektów budowlanych albo budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wyjaśnijmy, że wątpliwości konstytucyjne budziło to, czy odesłanie do przepisów prawa budowlanego, znajdujące się w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie powoduje takich trudności, które uniemożliwiają prawidłowe opodatkowanie wyrobisk górniczych.

Wyrok TK oznacza, że sądy administracyjne znów zajmą się sprawą opodatkowania urządzeń w wyrobiskach. Do tej pory WSA i NSA zgodnie orzekały, że urządzenia w wyrobiskach (np. szyby, sztolnie, linie energetyczne, wentylacyjne) są budowlami i trzeba od nich płacić podatek.

Jeśli – jak wskazał Trybunał Konstytucyjny – to organy podatkowe i sądy mają decydować o opodatkowaniu urządzeń w wyrobiskach, to mało prawdopodobna jest zmiana utrwalonej dotychczas linii orzeczniczej. Wyrok jest ostateczny.

Sygn. akt P 33/09