Obowiązek ten dotyczy płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypełniony formularz należy przekazać do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W tym roku składa się go po raz pierwszy.

W omawianym formularzu konieczne jest wykazanie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za poszczególne miesiące roku podatkowego. Należy podkreślić, iż dotyczy on tylko przychodów ze źródeł, takich jak:

 • wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową,
 • świadczenia otrzymane przez emerytów lun rencistów będących byłymi pracownikami,
 • świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy,
 • jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej,
 • należności osób zagranicznych,
 • odsetki od pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych,
 • odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 • kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,
 • dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji,
 • przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji,
 • inne należności niewymienione powyżej.

Przypominamy, iż tego samego dnia upływa także termin na złożenie formularza PIT-4R, rocznej deklaracji podatkowej o pobranych zaliczkach. Zasady jego wypełnienia omówione zostały w poprzednim numerze Tygodnika Podatkowego.

(KK)