Ulga meldunkowa przysługuje obojgu małżonkom, nawet jeśli jeden z nich nie był zameldowany w sprzedawanej nieruchomości przez minimum 12 miesięcy.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził korzystną dla podatników interpretację przepisów. Organy podatkowe twierdziły, że jeśli małżeństwo sprzedaje np. mieszkanie, to ze zwolnienia z PIT może skorzystać tylko ten małżonek, który był zameldowany na pobyt stały w tym mieszkaniu. Drugi, który nie spełnia tego warunku, musi zapłacić podatek dochodowy według 19-proc. stawki.

Ulga meldunkowa pozwala na zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedaży budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub prawa do lokalu czy domu, kupionego w latach 2007 – 2008. Warunkiem jest zameldowanie w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży.

W rozpatrywanej przez sąd sprawie żona nabyła wraz z mężem w marcu 2007 roku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które to prawo małżonkowie następnie w lipcu 2008 roku sprzedali. W lokalu tym zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży był tylko mąż. Żona nie była w nim zameldowana. Według podatników, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedawanego lokalu, wystarczy, aby jeden z małżonków był w nim zameldowany. Jeśli mąż spełniał warunek skorzystania z ulgi, to zwolnienie przysługuje także żonie.

Z tym poglądem nie zgodził się minister finansów. W wydanej interpretacji stwierdził, że jeśli żona nie była zameldowana, to musi zapłacić podatek.

Podatniczka złożyła skargę do sądu, który przyznał jej rację i uchylił interpretację fiskusa. Podobnie rację podatniczce przyznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd podkreślił, że prawo do stosowania ulgi meldunkowej wynika jednocześnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 21 ust. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 roku.

Sędzia Jacek Brolik wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 22 ustawy o PIT zwolnienie to dotyczy łącznie obojga małżonków, bez zastrzeżenia, że każdy z nich musi być zameldowany przez wymagany okres. Oznacza to, że zwolnienie jest możliwe niezależnie od tego, czy współmałżonek spełnił warunek zameldowania.

Sygn. akt II FSK 503/10