Wyłączenie z opodatkowania określonych czynności wynika z art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).

– W drodze darowizny można nabyć autorskie prawa majątkowe, które polegają na przysługującym twórcy prawie do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawie do wynagradzania za korzystanie z utworu – tłumaczy Joanna Skibicka, konsultant w Stone & Feather Tax Advisory.

Z podatkowego punktu widzenia jest to sytuacja najkorzystniejsza, ponieważ jeśli twórca daruje innej osobie autorskie prawo majątkowe do swojego utworu, to nie zapłaci ona podatku z tytułu nabycia. Joanna Skibicka zastrzega, że osoba obdarowana byłaby do tego zobowiązana, gdyby w drodze darowizny otrzymała nie prawo autorskie do utworu, ale prawo do wynagrodzenia za ten utwór lub samo wynagrodzenie uprzednio wypłacone twórcy.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zatem w drodze darowizny można przekazać prawa autorskie np. do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, utworów plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, urbanistycznych, muzycznych, scenicznych czy audiowizualnych.

Joanna Skibicka dodaje, że od nabycia praw autorskich w drodze darowizny należy odróżnić realizację tych praw i uzyskiwanie z nich przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 310 z późn. zm.) prawa autorskie stanowią źródło przychodów. Uzyskiwanie przychodów dzięki darowanym prawom jest efektem dalszego ich zarobkowego wykorzystania przez obdarowanego, a zatem podlega opodatkowaniu PIT.