Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała skierowaną do banków rekomendację dotyczącą zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe.

Celem nowelizacji jest dostosowanie zaleceń do praktyki stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Zalecenia wchodzą w życie 1 grudnia 2011 r.

Marcin Podsiadły, starszy menedżer w KPMG, wyjaśnia, że różnorodność praktyk w sprawozdawczości banków wynika zazwyczaj z ogólnego charakteru MSR. Powoduje to rozbieżność interpretacji. Nowa rekomendacja stara się te rozbieżności zminimalizować.

Przykładem takiego działania jest wprowadzenie jednoznacznego zalecenia tworzenia rezerw również na ekspozycje, dla których w wyniku analizy indywidualnej nie rozpoznano straty, lub wymóg okresowej walidacji odpisów dla portfela pracującego (tzw. straty zaistniałe, niezaraportowane). Warto również wspomnieć o zmianie dotyczącej tworzenia odpisów na ekspozycje podlegające restrukturyzacji.

Została utrzymana jednak zasada, że w takiej sytuacji ocena powinna być indywidualna, jednak dopuszcza się również ocenę grupową w sytuacji, kiedy bank ma odpowiednie dane do stworzenia grup homogenicznych.

Marcin Podsiadły podkreśla, że nowelizacja wprowadza również wiele innych zmian, w tym w zakresie polityki i procedur, jednak nie powinna mieć ona istotnego wpływu na poziom odpisów aktualizujących dla ekspozycji kredytowych.