Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określi zasady ustalania różnic kursowych po przekształceniu spółki.
Określanie różnic kursowych przez podmioty gospodarcze powstałe w wyniku podziału lub połączenia budzi wątpliwości. Rozstrzyga je nowelizacja ustawy o CIT, którą uchwalił Sejm.
Stanowi ona, że w razie połączenia lub podziału podmiotów, w sytuacji gdy podmiot przejmowany lub dzielony stosował rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, podmioty powstałe z podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, mają prawo do rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od czasu jej stosowania. Warunkiem rezygnacji będzie powiadomienie o tym w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału.