Inspektor lub pracownik kontroli skarbowej może wylegitymować podatnika, po to by ustalić jego tożsamość. Urzędnicy ci mogą też zatrzymywać osoby i pojazdy, a także dokonywać przeszukań. Takie regulacje zawiera rozporządzenie ministra finansów z 8 lipca 2011 w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz.U. nr 152, poz. 899) weszło ono w życie 25 lipca 2011 r.
Zatrzymanie podatnika może być związane np. z doprowadzeniem go do jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej, policji lub Straży Granicznej. Po doprowadzeniu osoba zatrzymana ma prawo wypowiedzieć się co do przyczyn zatrzymania, a także do bezpośredniej rozmowy z adwokatem. Zatrzymany w ciągu siedmiu dni może złożyć zażalenie na zatrzymanie, które inspektor bezzwłocznie przekaże do sądu.
Inspektorzy kontroli skarbowej mogą zatrzymywać też samochody. Interesować ich będzie, czy przewożone towary są zgodne dokumentami przewozowymi. Dodatkowo kontrolujący sprawdzą, jakie paliwo znajduje się w baku, przez przeprowadzenie próby kwasowej.
– Polega ona na tym, że próbkę paliwa wlewa się do naczynia, w którym znajduje się 18-proc. roztwór wodny kwasu solnego – tłumaczy Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Jeżeli ciecz zabarwi się na kolor od różowego do czerwonego, oznacza to, że kierowca używał jako napędu oleju przeznaczonego do celów opałowych.