Samorządy chcą, aby do przedszkola były przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice udowodnią, że płacą PIT w danej gminie.

Każda gmina ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiącym dochody budżetu państwa. Osoby, które osiedlają się w dużych miastach, bardzo często rozliczają swój PIT w miejscu, z którego pochodzą. Coraz częściej gminy wychodzą z propozycjami dla takich osób, np. stanowią że dziecko będzie przyjęte do przedszkola tylko tam, gdzie podatki płacą jego rodzice.

W Warszawie zapisuje się dzieci do przedszkola poprzez elektroniczną rejestrację. W tym systemie dzieci otrzymują punkty za kryteria opracowane przez Ministerstwo Edukacji. Dodatkowo są jeszcze kryteria lokalne.

– Planujemy, aby dzieci, których rodzice płacą w Warszawie podatki otrzymywały dodatkowe punkty. W momencie rejestracji rodzic będzie składał oświadczenie o tym, że rozlicza PIT w Warszawie – tłumaczy Katarzyna Pieńkowska z Urzędu m.st. Warszawy.

Podobne zasady będą obowiązywać przy zapisie do żłobka. O tym, jak poważne są to plany, świadczy to, że już w trakcie dodatkowej rekrutacji do przedszkoli na Ursynowie, która będzie miała miejsce w sierpniu, będą stosowane wspomniane zasady. We wrześniu dyrektor przedszkola będzie mógł poprosić o udokumentowanie faktu opłacania podatku przez pokazanie deklaracji PIT.

– Dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, jeżeli rodzice nie wykażą, że płacą podatki na Ursynowie. Interesuje nas tylko pierwsza strona deklaracji – tłumaczy Piotr Guział, burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Pomysły te jednak budzą wiele wątpliwości.

Takie zasady rekrutacji są dyskryminujące. Może się zdarzyć, że rodzic pracujący za granicą nie ma obowiązku rozliczania swoich dochodów w Polsce, wówczas dziecko wychowywane w naszym kraju przez niepracującą matkę albo dziadków nie będzie mogło być przyjęte do przedszkola. Tak samo będzie w przypadku nierezydentów, którzy co prawda rozliczają PIT, ale na zasadach zryczałtowanych i nie muszą składać w Polsce zeznań podatkowych.

– Takie osoby nie powinny być dyskryminowane w zakresie ich uprawnień i korzyści socjalnych – tłumaczy Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG.

Małgorzata Kałużyńska-Jasak przypomina, że żądanie od rodziców przedkładania różnego rodzaju dokumentów, m.in. deklaracji ZUS RMUA oraz zeznań PIT, jest niezgodne z prawem, bo obowiązek taki nie wynika z przepisów ustawowych.

Ważne!

Podatnicy są zobowiązani składać zeznania PIT do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania