Robiąc zakupy na wyprzedaży, podatnicy często kupują towar, który ma drobne wady. W takim przypadku kupujący proszą sprzedawców o odnotowanie tego na paragonie fiskalnym lub fakturze. Sprzedawca nie zostanie ukarany przez organ podatkowy za dokonywanie zapisków na dokumentach fiskalnych.

W rozporządzeniu z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338) minister finansów określił wymogi formalne, jakie musi spełniać paragon fiskalny.

– Rozporządzenie nie zawiera natomiast regulacji, które zakazują umieszczania na paragonie osobnych tekstów, np. reklamowych czy też odręcznych dopisków. W konsekwencji należy uznać, że takie działanie jest dopuszczalne – tłumaczy Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, doradca podatkowy w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Sprzedawca może zatem umieścić na paragonie fiskalnym np. informacje o wadzie sprzedanego produktu. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie wymaga, aby paragon był czytelny, tak aby nabywca mógł sprawdzić prawidłowość dokonanej transakcji.

Ekspert dodaje, że podobnie jak w przypadku paragonu fiskalnego rozporządzenie regulujące wystawianie faktur nie zawiera przepisów, z których wynikałby zakaz umieszczania na fakturach osobnych zapisów dotyczących np. wadliwości sprzedawanych towarów.