Podatnik, wobec którego toczy się postępowanie karne skarbowe, może złożyć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Organ finansowy prześle go do sądu zamiast aktu oskarżenia.
W 2010 roku na 54 385 postępowań przygotowawczych, aż 10 271 przypadków zostało rozstrzygniętych w ramach poddania się odpowiedzialności. Sąd uwzględnił wnioski podatników w 16 proc. przypadków. Natomiast w 2009 roku dobrowolną zgodą na ukaranie zakończyło się 22 proc. spraw.
Podatnik, który dobrowolnie podda się odpowiedzialności, będzie musiał zapłacić zaległy podatek, karę grzywny oraz koszty postępowania, ale taki prawomocny wyrok nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Sprawca zachowuje status osoby niekaranej.