Międzynarodowe firmy organizują konkursy, w których nagrodą jest staż w dowolnej placówce w całej Europie. Niezależnie od warunków uczestnictwa, nagrody w takich konkursach są opodatkowane.

Gdy staż jest odpłatny, zasady opodatkowania przychodu uzależnione będą od postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Problem powstaje wówczas, gdy staż jest bezpłatny, ale organizator konkursu pokrywa koszty przelotu, wyżywienia i zamieszkania w zagranicznej placówce.

– Bilety i opłatę czynszu w trakcie odbywania praktyki w firmie należałoby uznać za elementy składające się na wartość nagrody w postaci stażu – tłumaczy Jan Czerwiński, starszy konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Ekspert dodaje, że wynika to z tego, iż są to wydatki niezbędne do realizacji właściwej nagrody (stażu), a zatem skoro ponoszone są przez organizatora konkursu, stanowią jej część. W konsekwencji takie świadczenia rzeczowe należałoby opodatkować w sposób właściwy dla wygranych w konkursach, tj. przy zastosowaniu 10-proc. ryczałtowej stawki podatku.

W przypadku organizowania konkursu z dziedziny nauki czy sztuki taka nagroda będzie mogła być zwolniona z podatku, jeżeli wartość otrzymanej nagrody nie będzie wyższa niż 760 zł. Jednak w większości wypadków ten limit zostanie przekroczony.

Ekspert radzi organizatorom konkursów, by zamiast sfinansowania przelotu, wyżywienia i zakwaterowania stażysty rozważyli przyznanie nagrody w formie stypendium (z którego zwycięzca opłaciłby te świadczenia), gdyż stypendium – do określonej wysokości – mogłoby być zwolnione z podatku.

Ważne!

Do pobrania podatku od nagrody zobowiązany jest organizator konkursu pełniący rolę płatnika. Podatek będzie musiał być zapłacony przed rozpoczęciem stażu