Osoba, która otrzymuje dodatek za pracę przy spisie powszechnym, rozliczy go jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Będzie mogła skorzystać z 20-proc. kosztów.
Izba Skarbowa w Warszawie zajęła się kwestią opodatkowania wypłat dla osób, które pracują przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. W analizowanej sprawie pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do pracy w biurach spisowych. Za wykonanie tych prac wójt jako gminny komisarz spisowy przyznał oddelegowanym pracownikom dodatki spisowe. Do tej pracy zostają oddelegowani pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Nie są z nimi zawierane umowy-zlecenia ani umowy o dzieło.
Według stołecznej izby wypłacane dodatki spisowe i nagrody nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te otrzymują bowiem w związku z wykonywaniem prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca. Dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Do tych przychodów mają zastosowanie wyższe niż u pracowników, bo 20-proc. zryczałtowane koszty uzyskania.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2011 r. (nr IPPB4/415-365/11-2/JS).