Nieodpłatne korzystanie z cudzej nieruchomości w ramach służebności przesyłu jest nieodpłatnym świadczeniem, od którego należy zapłacić CIT.
Spółka w związku z przebiegiem przez obce nieruchomości nowych sieci energetycznych zawiera z właścicielami tych nieruchomości umowy w zakresie tzw. służebności przesyłu. Umowy te mają charakter odpłatny i nieodpłatny.
W związku z tym, że od części umów spółka nie wypłaca wynagrodzenia, spółka wystąpiła o interpretację podatkową, czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Spółka uważała, że nie skutkuje to powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego służebność przesyłu może być ustanowiona odpłatnie lub nieodpłatnie, zależnie od woli kontrahentów. Ponadto ustanowienie służebności przesyłu nie powoduje powstania stosunku zobowiązaniowego, co w ocenie spółki nie prowadzi do uzyskania świadczenia nieodpłatnego, tzn. zachowania się właściciela nieruchomości w sposób bezinteresowny, bez ekwiwalentu. Tłumaczył, że w wielu przypadkach ustanowienie służebności przesyłu związane jest z budową i posadowieniem urządzeń, które w jakiś sposób służą dostarczaniu energii elektrycznej także właścicielowi nieruchomości.
Organ podatkowy uznał takie stanowisko za nieprawidłowe, argumentując, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT jest to nieodpłatne świadczenie. Wartość przychodu należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca ich uzyskania czy udostępnienia.
Interpretację fiskusa podzielił również sąd administracyjny, rozpoznając skargę spółki, a następnie NSA. Sąd potwierdził, że korzystanie za darmo z cudzej nieruchomości, za zgodą właściciela, jest przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 788/10.