Pożyczka pieniężna jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty limitu.
Przedsiębiorca zaciągnął pożyczkę od znajomego na zakup samochodu, który będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności.
– Czy otrzymanie pieniędzy w ramach pożyczki podlega opodatkowaniu – pyta Anna z Konina.
Zawarcie umowy pożyczki pieniędzy związane jest z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 proc. kwoty pożyczki. Obowiązek podatkowy ciąży na pożyczkobiorcy.
Jak mówił Tomasz Dereszowski, ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy, pożyczkobiorca ma obowiązek złożenia do urzędu skarbowego deklaracji na formularzu PCC-3 w terminie 14 dni od powstania obowiązku, czyli zawarcia umowy pożyczki.
Wolna jednak od podatku jest m.in. pożyczka otrzymana od najbliższej rodziny, o ile pożyczkobiorca złoży deklarację w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty dokonania czynności oraz udokumentowania pożyczki pieniężnej przelewem na rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo przekazem pocztowym.
Natomiast pożyczka pieniężna otrzymana od osoby niespokrewnionej jest zwolniona z podatku, o ile nie przekracza kwoty 5 tys. zł od jednej osoby i 25 tys. zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 9 pkt 10 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).