Podatnik, który w PIT za 2010 rok wykazał nadpłatę podatku, otrzyma jej zwrot w ciągu trzech miesięcy. Termin ten w pewnych przypadkach może się wydłużyć.
Zasady rozliczania nadpłaty podatku są zawarte w rozdziale 9 Ordynacji podatkowej. Z regulacji tych wynika, że za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej albo decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Uprawnienie podatnika