Spółka kupiła trzy miesiące temu budynki, które będą wykorzystywane w działalności gospodarczej.

– Nie złożyliśmy jeszcze deklaracji na podatek od nieruchomości i nie zapłaciliśmy rat podatku. Jak postąpić, aby wypełnić obowiązki podatkowe? – pyta pani Ewa z Katowic.

Obowiązki właścicieli nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Jak wyjaśnia Jarosław Nożewski, ekspert podatkowy w KPMG, osoby prawne są zobowiązane do złożenia w terminie do 15 stycznia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok (formularz DN-1). Jednak jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, czyli po 15 stycznia, to deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Jarosław Nożewski dodaje, że przedsiębiorcy są także zobowiązani do wpłat podatku od nieruchomości wykazanego w tej deklaracji na rachunek bankowy właściwej gminy lub miasta w proporcjonalnych ratach, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Jeżeli więc podatnik nie dopełnił jeszcze tych obowiązków, to – jak mówi ekspert KPMG – powinien jak najszybciej sporządzić wymaganą deklarację i wpłacić zaległy podatek (wraz z odsetkami).

– Dodatkowo koniecznie należy złożyć tzw. czynny żal – radzi Jarosław Nożewski.

Jak tłumaczy, zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego, sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego (a jest nim niewątpliwie niezgłoszenie do opodatkowania zakupionej nieruchomości) nie podlega karze, jeśli po popełnieniu czynu zabronionego (tj. niezłożeniu deklaracji i nieuiszczeniu należnego podatku) zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. W przypadku spółki sprawcami czynu zabronionego, w rozumieniu tego kodeksu, mogą być nie tylko osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe spółki, lecz także członkowie zarządu.

– Dlatego też najbezpieczniej będzie, jeśli czynny żal zostanie podpisany przez wszystkich członków zarządu i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe – wyjaśnia nasz rozmówca.

Za firmowe budynki trzeba zapłacić podatek według stawki dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

21,05 zł za 1 mkw. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości za budynki firmowe

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.).

Art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).