ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że art. 3 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcy- zowych zharmonizowanych (Dz.U. z 2004 r. nr 74, poz. 674) jest sprzeczny z konstytucją, ponieważ reguluje kwestię konstrukcyjną akcyzy. Niedopełnienie przez podatnika warunku, o którym mówi powyższy przepis, powoduje opodatkowanie wyrobu akcyzowego. Elementy konstrukcyjne podatku mogą być natomiast zamieszczane jedynie w ustawie, a nie rozporządzeniu. Uznanie przez WSA art. 3 ust. 2 rozporządzenia za niekonstytucyjny oznacza, że w polskich przepisach w ogóle nie ma terminu do wniesienia wniosku o zwrot akcyzy.

Artykuł 3 ust. 2 stanowi, że w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego. Wniosek musi być złożony przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych. Dodatkowo WSA uznał, że art. 3 ust. 1 rozporządzenia jest niezgodny z art. 60 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ zmienia zakres podmiotowy tego przepisu.

Sąd stwierdził, że zastosowanie przy zwrocie akcyzy ma jedynie art. 60 ust. 1 ustawy. Przepis ten stanowi, że podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika. Nie ma tu jednak mowy o terminie.

W rozpatrywanej sprawie organy podatkowe kwestionowały prawo do zwrotu akcyzy, ponieważ spółka nie dopełniła terminu do wniesienia wniosku o zwrot. Skarżąca wystąpiła o zwrot akcyzy od paliwa, które sprzedawała przewoźnikom na lotnisku.

Sąd stwierdził, że na podstawie art. 60 ust. 1 spółce przysługiwało prawo do wystąpienia o zwrot akcyzy. Organy jednak właściwie zastosowały obowiązujące przepisy. Nie mają one jednak uprawnień do oceny konstytucyjności przepisów.

Sygn. akt III SA/Wa 1887/07

Ważne!

Podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl