DANIEL GRĘDECKI

konsultant w TPA Horwath

Zasadniczo korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu odpowiedniego formularza. Należy jednak pamiętać, iż korekta może dotyczyć tylko uprzednio złożonego zeznania i nie może mieć wpływu na ponowny wybór formy opodatkowania (np. zamiany indywidualnego rozliczenia na wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowujących dzieci).

Podatnik, dokonujący korekty ponownie, wypełnia odpowiednią deklarację podatkową zaznaczając we właściwym kwadracie korekta deklaracji. Do deklaracji dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. O ile przepisy wskazują na pisemną formę uzasadnienia, to jednocześnie nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących treści samego pisma. Wystarczy zatem, gdy w uzasadnieniu podatnik odnotuje datę, adres właściwego urzędu, swoje dane identyfikacyjne wraz z numerem NIP oraz zawrze wyjaśnienia wskazujące na powód korekty. Powodem korekty może być przykładowo pomyłka rachunkowa, odnalezienie dokumentów czy też chęć skorzystania z ulgi, która już wcześniej przysługiwała podatnikowi, a której nie uwzględnił on w pierwotnym rozliczeniu.

Deklarację roczną można skorygować przez cały okres, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu, a więc przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przykładowo więc w roku 2008 podatnicy mają możliwość skorygowania swojego zeznania rocznego za rok 2002 oraz za lata następne.

Prawo do złożenia korekty jest szczególnie istotne dla podatników, którzy w pierwotnie złożonym zeznaniu zaniżyli swoje zobowiązanie podatkowe. Prawidłowa korekta zeznania oraz uiszczenie zaległego podatku wraz z odsetkami wyklucza bowiem możliwość nałożenia na nich kar przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Dodatkowo prawo do złożenia korekty może mieć również znaczenie dla podatników, którzy w latach poprzednich nie skorzystali z przysługujących im ulg, gdyż nie byli tego świadomi, lub też dopiero w późniejszym terminie odnaleźli dokument uprawniający ich do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego.

Warto także wskazać, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w składanej deklaracji organy skarbowe mogą zwrócić się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując jednocześnie przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy może samodzielnie skorygować deklarację, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty bądź też kwota zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł. W praktyce jednak organy skarbowe rzadko korzystają z możliwości samodzielnej korekty deklaracji.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).