Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw uchyliła obowiązującą do końca 2010 roku definicję samochodu osobowego zawartą w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).

Jak podkreśla Piotr Gaczyński, doradca podatkowy w Accreo Taxand, od 2011 roku do 2012 roku ustawodawca przyjął wspólne dla tych ustaw przepisy regulujące pojęcie samochodu osobowego, których zakres różni się od tych obowiązujących do końca 2010 roku.

– W nowych przepisach wprowadzono dwie istotne dla podatników zmiany – zauważa Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu.

Przede wszystkim ustawodawca wprowadził do ustaw o podatkach dochodowych znaczenie pojęcia „pojazd specjalny”. Dotychczas pojęcie to w obu ustawach o PIT i CIT odnoszone było do definicji zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług oraz zakresu wymienionego w jej załączniku nr 9.

– Jednak załącznik ten został 1 stycznia 2011 r. uchylony – przypomina Hanna Kozłowska.

Ustawodawca dopiero teraz usunął odwołanie w ustawach o podatkach dochodowych do treści nieistniejącego już załącznika ustawy o VAT. Według naszej rozmówczyni wprowadzona zmiana usunie wątpliwości, że takie pojazdy, jak m.in. agregat spawalniczy, koparkospycharka czy bankowóz, nie są samochodami osobowymi.

– Druga z wprowadzonych zmian będzie dotyczyć większej liczby podatników – ostrzega Hanna Kozłowska.

Odnosi się ona do przepisów regulujących kwestie procedury uzyskiwania przez podatników potwierdzeń spełnienia wymagań pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem pojazdów specjalnych), do samochodów osobowych.

Według nowych przepisów – jak mówi Hanna Kozłowska – utrzymana została zasada, że spełnienie określonych wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

– Przepisy ustawy nowelizującej nie przewidują obowiązku dostarczenia do urzędu skarbowego kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów pozwalającego na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych – wyjaśnia Piotr Gaczyński.

Hanna Kozlowska wspomina, że od 1 stycznia 2011 r. również dla potrzeb VAT podatnicy nie mają już obowiązku przesyłania kopii zaświadczeń do właściwego dla siebie organu podatkowego. Ustawodawca ujednolicił zatem procedurę związaną z zaświadczeniami zarówno dla potrzeb podatków dochodowych, jak i VAT, co eksperci oceniają pozytywnie.

Ważne!

Fiskusa nie trzeba informować w przypadku dokonania zmian w pojeździe, w wyniku których nie spełniałby on warunków do uznania za pojazd nieosobowy