Izba Skarbowa w Warszawie rozpatrzyła sprawę podatnika, który był rolnikiem i prowadził jako osoba fizyczna gospodarstwo rolne o pow. 20,04 ha. Od 1 kwietnia 2011 r. rozliczał VAT na zasadach ogólnych. Zamierzał sprzedawać wytworzoną we własnym gospodarstwie rolnym słomę w postaci brykietu.

Stołeczna izba przypomniała, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Oznacza to, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu.

Sprzedaż pochodzącej z własnego gospodarstwa słomy w postaci brykietu stanowi działalność rolniczą. Z art. 2 ust. 2 ustawy o PIT wynika bowiem, że działalnością rolniczą jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Działania polegające na poddaniu produktów suszeniu i prasowaniu za pomocą urządzenia zwanego brykieciarką bez użycia dodatków typu klej, sznurek, folia, itp. – jeżeli produkty te pozostaną nadal w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) – nie wykraczają poza zakres działalności rolniczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Użycie specjalistycznych maszyn i urządzeń czy też poddanie czynnikom naturalnym powodującym ususzenie produktów pochodzących wyłącznie z własnych upraw pozostaje bez znaczenia przy kwalifikowaniu tego rodzaju działań do działalności rolniczej.

Do tej działalności nie będą więc miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2011 r. (nr IPPB1/415-165/11-2/KS).

Ważne!

Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej