Podatnik świadczy usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

– Jakie konsekwencje w VAT związane są z przekroczeniem 30 dni najmu – pyta pan Tomasz z Cieszyna.

Ustalenie czasu trwania umowy ma podstawowe znaczenie dla określenia miejsca opodatkowania krótkoterminowego najmu środków transportu. Gdy najem np. samochodu nie przekracza 30 dni (a w przypadku jednostek pływających 90 dni), wówczas opodatkowany jest w miejscu (czyli kraju), w którym klient przejął fizyczną kontrolę nad pojazdem.

Gdy najem tego środka będzie trwał powyżej 30 dni (chyba że przedłużenie wywołała siła wyższa, np. powódź), to usługa będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Zgodnie z nimi, gdy najemcą jest np. podatnik, miejscem opodatkowania jest kraj, w którym usługobiorca ma siedzibę (stałe miejsce zamieszkania).

Krajowe przepisy nie podają, jak ustalić okres najmu. Od 1 lipca lukę tę wypełni rozporządzenie Rady.

– Nie musi być implementowane do krajowego porządku i obowiązuje wszystkich podatników – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

Zgodnie z nim czas najmu określa zawarta umowa. Domniemanie z niej wynikające można jednak wzruszyć.

Nowe przepisy regulują kwestie zawierania następujących po sobie umów najmu. Zdaniem Andrzeja Nikończyka nie będzie dłużej skuteczne zawieranie wielu umów dla tego samego środka transportu na okres krótszy niż 30 dni lub przedłużanie zawartej umowy. W takim wypadku trzeba będzie wziąć pod uwagę cały okres korzystania z tego środka transportu.

Rozporządzenie posługuje się pojęciem „nadużycia”, które możemy interpretować jako działanie mające na celu obejście przepisów.

– O ile nie dojdzie do nadużycia, to zawarcie umowy krótkoterminowej, np. w celu wypróbowania pojazdu, a następnie zawarcie umowy długoterminowej – opodatkowanej już u nabywcy – nie powinno być kwestionowane – mówi Andrzej Nikończyk.

Nadużycie wystąpi m.in. wtedy, gdy podatnik na podstawie kolejnych umów zawieranych na okresy do 30 dni będzie wynajmował samochody takiego samego modelu lub nawet o podobnej funkcjonalności.

Ważne!

Podatnicy nie będą już mogli zawierać wielu umów dla tego samego środka transportu na okres krótszy niż 30 dni lub przedłużać zawartej umowy

Podstawa prawna

Art. 28b, art. 28c, 28j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Art. 38 – 40 rozporządzenia wykonawczego Rady UE z 15 marca 2011 r. nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23 marca 2011 r.).