Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Senatu rozpatrzona zostanie nowelizacja kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Nowelizacja ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 50/08), który uznał jeden z obowiązujących przepisów kodeksu za niezgodny z konstytucją.

Chodzi o przepisy dotyczące sądowego orzekania przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących jego popełnieniu także wówczas, gdy przedmioty te nie są własnością sprawcy. Jednocześnie właściciel tych przedmiotów może wystąpić z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Roszczenie wygasa, jeżeli powództwo nie zostanie wytoczone przed upływem 2 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów. Ten termin trybunał uznał za niekonstytucyjny.

Nowelizacją termin ten zostanie wydłużony z dwóch do 10 lat. Dzięki temu właściciel rzeczy będzie miał znacznie dłuższy okres do dochodzenia swojego prawa własności wynikającego z zasad konstytucyjnych. Termin ten został dostosowany do długości terminu przedawnienia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia określonego w kodeksie cywilnym. Termin ten nie będzie mógł być przywrócony.