Całą procedurą zajmują się wyznaczeni pracownicy skarbowi z działów egzekucji. To wnioski z sondy DGP przeprowadzonej we wszystkich 16 izbach skarbowych.

– Niszczyliśmy już chyba wszystko, poza substancjami zakazanymi, takimi jak np. narkotyki, leki czy anaboliki. Tego typu towarem zajmuje się policja – opisuje jeden z naszych rozmówców.

Na początek orzeczenie

Aby ruchomości mogły przejść w ręce organów skarbowych, musi zapaść wyrok o przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi zwraca uwagę, że częstotliwość podejmowania czynności zmierzających do likwidacji ruchomości uzależniona jest od wpływu wyroków sądu przekazanych do danego urzędu skarbowego. Odbiór rzeczy zdeponowanych w magazynach sądu, prokuratury lub policji odbywa się według zapotrzebowania nawet kilka razy w miesiącu.

– Sąd bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę sądu I instancji – wyjaśnia Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu.

Tryb postępowania z rzeczami, co do których orzeczono przepadek, zależy od treści orzeczenia sądu, tzn. od tego, czy orzekając przepadek, zarządzono ich zniszczenie. Likwidacja oznacza czynności związane ze sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem lub zniszczeniem ruchomości. Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie tłumaczy, że regułą jest sprzedaż. Ruchomości stanowiące zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przekazuje się nieodpłatnie państwowym albo samorządowym instytucjom kultury. Ruchomości nienadające się do obrotu handlowego, a przedstawiające wartość użytkową, mogą być przekazane nieodpłatnie odpowiednim jednostkom (np. zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym), jeżeli mogą być przez nie wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych. Ruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, których likwidacja w opisany sposób nie doszła do skutku, mogą być zniszczone.

W woj. małopolskim ok. 70 proc. likwidowanych przedmiotów jest sprzedawanych, ok. 29 proc. – niszczonych i ok. 1 proc. – nieodpłatnie przekazywanych właściwym instytucjom.

Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie podaje, że w 2011 r. sprzedano 255 rzeczy, nieodpłatnie przekazano 3, a zniszczono 1135.

– Instytucje, którym można by przekazać likwidowane przedmioty, zwykle nie są zainteresowane ich przejęciem, stąd tak niski udział tej formy likwidacji w całości – podkreśla Konrad Zawada.

Przepadek rzeczy

Przepadek rzeczy

źródło: DGP

Według Renaty Kostowskiej najwięcej rzeczy jest niszczonych, bo pochodzą z przestępstwa lub ze względu na stan ogólny nie nadają się do sprzedaży.

Podejrzane towary

Niszczeniu podlegają przedmioty nienadające się do obrotu handlowego. Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu zwraca uwagę, że wśród niszczonych rzeczy znajdują się różne przedmioty. Jest to głównie materiał dowodowy w sprawach prowadzonych przez organy ścigania, np. używana odzież i obuwie, zegarki posiadające znaki towarowe, sieci rybackie, znaki drogowe, przewody elektryczne, przewody gumowe, rowery, kawałki szkła, papier toaletowy, gipsowe odlewy śladów obuwia, kanistry, sprzęt RTV i AGD, sprzęt komputerowy, płyty CD, nawilżacze i filtry powietrza, pojemniki plastikowe i szklane, łomy, kastety, lampy, transformatory, pieczątki, puszki po farbach, końcówki do farb w sprayu, rękawice robocze, drobne elementy wyposażenia pojazdów samochodowych.

Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie dodaje, że zdarzają się też kieszonkowe wagi do odważania porcji narkotyków i innych substancji odurzających, napisy lub poszczególne litery napisów nagrobkowych, sztuczne kwiaty z nagrobków, rowery czy telefony komórkowe. Przedmiotem orzeczenia w zakresie przepadku były również fragmenty tłoczni monet. Incydentalnie zdarzają się substancje mające być różnego rodzaju lekami, przy czym dominują substancje mające wzmagać bądź podtrzymać erekcję.

– Wśród orzeczonych przepadków pojawiają się np. wiatrówki, kusze, automaty do gier, samochody, narzędzia przestępstw, jak i różne substancje i środki, alkohol, wyroby tytoniowe, czeki, bilety – dodaje Anna Raca z Izby Skarbowej w Szczecinie.

Pojawiają się także orzeczenia dotyczące przepadku na rzecz Skarbu Państwa sprzętu służącego do łączności, typu: radiotelefony, anteny, krótkofalówki.

– Tego typu urządzenia są nieodpłatnie przekazywane Straży Granicznej – wyjaśnia Renata Kostowska.