Do liczby sprzedanych w danym roku hektolitrów, stanowiących podstawę do ustalenia wysokości ulgi w akcyzie, należy wliczać wyłącznie piwo.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że w definicji piwa mieszczą się również napoje stanowiące mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, pod warunkiem że rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5 proc. objętości. Do ustalenia wysokości ulgi w akcyzie nie można jednak wliczać mieszaniny piwa z napojami bezalkoholowymi.
Skarżąca spółka jest producentem wyrobów akcyzowych, w tym m.in. piwa oraz wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi. Chce skorzystać z ulgi określonej w par. 17 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009 r. nr 32, poz. 228). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w poprzednim roku kalendarzowym sprzedali m.in. do 200 tys. hektolitrów piwa – w wysokości 9 zł/hektolitr, nie więcej jednak niż 50 proc. kwoty akcyzy obliczonej według stawki podatku określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Zdaniem spółki do wielkości 200 tys. hektolitrów należy wliczać zarówno litry sprzedanego piwa, jak i jego mieszaniny z napojami bezalkoholowymi.
Sąd z taką wykładnią się nie zgodził. Orzekł, że ulgę należy stosować wyłącznie w przypadku sprzedaży piwa. Co więcej, jeśli podatnik kupuje piwo od innych producentów w celu odsprzedaży, to do ilości sprzedanego piwa obliczanej dla celów ulgi w akcyzie powinien również wliczać to odsprzedane piwo. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Łd 1473/10