Do stosowania preferencyjnej stawki VAT konieczne będzie przedłożenie kontrahentowi odpowiednich dokumentów lub przewoźnik będzie musiał być wpisany na listę ogłaszaną przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Resort finansów na swojej stronie internetowej przypomina, że zgodnie z art. 83 ust.1a ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym rozumie się przewoźników, u których udział:

1) przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

2) zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

3) liczby pasażerów lub liczby przewożonych towarów, lub liczby przewożonych przesyłek pocztowych w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

– wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60 proc.

Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym spełniających te kryteria ogłaszana będzie przez prezesa ULC, w Dzienniku Urzędowym ULC, na okres od 1 kwietnia danego roku podatkowego do 31 marca następnego roku, na podstawie danych otrzymywanych od przewoźników (w 2011 r. listę przewoźników prezes ULC ogłosi do 31 maja 2011 r. na okres od 1 czerwca 2011 r. do 31 marca 2012 r.).

Na listę mogą być wpisywani zarówno przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania w Polsce, jak i przewoźnicy zagraniczni nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania w naszym kraju.

Aby przewoźnicy zagraniczni, którzy nie są umieszczeni na liście prezesa ULC, mogli skorzystać ze stawki 0-proc. od nabywanych w Polsce towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia swoim kontrahentom dokumentów potwierdzających, że w państwie siedziby są uznani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.