Pracownik celny może pełnić funkcję na jednym z trzech rodzajów stanowisk. Są to stanowiska kierownicze, eksperckie i specjalistyczne. Awans przez zmianę kategorii stanowisk nastąpi na bezpośrednio wyższe stanowisko służbowe w innej kategorii. Jednak celnik będzie mógł awansować na stanowisko z kategorii stanowisk kierowniczych dopiero po odbyciu przez okres co najmniej dwóch lat służby na stanowisku nie niższym niż stanowisko eksperta Służby Celnej oraz po uzyskaniu powyżej 2,5 pkt ze średniej ocen w ostatniej ocenie końcowej. Natomiast na stanowisko kierownika zmiany albo dowódcy jednostki kierującej oprócz starszego specjalisty służby celnej będzie mógł awansować również młodszy ekspert celny.

Takie zmiany zawiera projekt z 19 kwietnia 2011 r. zmieniający rozporządzenie ministra finansów z 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na tych stanowiskach.

Projekt zezwala młodszemu specjaliście Służby Celnej awansować dodatkowo na stanowiska zastępcy kierownika oddziału celnego, kierownika oddziału celnego oraz zastępcy naczelnika wydziału. Obecnie młodszy specjalista może awansować tylko na stanowisko służbowe kierownika referatu.

W projekcie doprecyzowano też sposób przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej. Kierownik urzędu celnego ogłosi rekrutacje i skieruje ją do celników pełniących służbę w podległym mu urzędzie do osób na stanowiskach bezpośrednio niższych od stanowiska, na jakie prowadzona jest rekrutacja. Jeżeli kierownik przeprowadza rekrutację na stanowisko kierownicze, ogłoszenie powinno być skierowane do osób zajmujących stanowisko nie niższe niż stanowisko eksperta Służby Celnej.

Celnik otrzyma również możliwość wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie na równorzędne stanowisko służbowe w ramach danej jednostki organizacyjnej służby celnej. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.