Spółka cywilna osiągnęła zysk za 2010 rok.

– Jak powinniśmy go rozksięgować – pyta pani Zofia z Krakowa.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w firmie doradczej KPMG, wyjaśnia, że jeżeli spółka cywilna została zawarta na dłuższy czas, wspólnicy mogą żądać wypłaty zysku z końcem każdego roku. W spółce cywilnej zysk brutto jest równy zyskowi netto. Wynika to z tego, że podatnikami PIT są wspólnicy, a nie spółka. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok zysk (Wn 860 – Wynik finansowy) przenosi się na konto 820 – Rozliczenie wyniku finansowego.

Jak twierdzi ekspert, wszelkie wydatki oraz pobrania środków przez wspólników, w tym również zobowiązania z tytułu zaliczek PIT oraz składek ZUS, w ciągu roku księguje się: strona Wn 240 (jako należność od wspólnika), strona Ma 100 Kasa lub 130 – Rachunek bankowy. Zobowiązania z tytułu PIT oraz wobec ZUS ujmuje się również na właściwych kontach rozrachunkowych (Ma).

Adam Misiński twierdzi, że zysk roczny księguje się: strona Wn 820 – Ma 240 (jako zobowiązanie wobec wspólnika). Gdy wypłaty w ciągu roku na rzecz wspólników przekroczyły roczny zysk, wówczas powstaje należność od wspólników: strona Wn 240, strona Ma 820 lub powinno nastąpić pokrycie z funduszu zapasowego (Wn 802), jeżeli spółka go tworzyła.

Jeżeli spółka przeznaczy zysk na nagrody dla pracowników, wówczas należy obciążyć konto 820 (Wn) i zaksięgować zobowiązania wobec pracowników oraz zobowiązania ze składek ZUS obciążających spółkę.

Podstawa prawna

Art. 53 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).