Podatnik jest osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością narządów ruchu. Z powodu swojego schorzenia zmuszony był do dokonania adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Z tytułu poniesionych wydatków skorzystał z możliwości zwrotu VAT zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Czy w związku z częściowym zwrotem VAT podatnik korzystając z odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, powinien pomniejszyć dokonane odliczenie o kwotę tego zwrotu?

Tak. Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega różnica pomiędzy kwotą zapłaconą za materiał budowlany a kwotą otrzymanego zwrotu części wydatków. Użyte w art. 26 ust. 13a ustawy o PIT sformułowanie, w myśl którego wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, ma bardzo szeroki zakres. W konsekwencji obejmuje swoim zakresem również kwoty zwrócone stosownie do postanowień ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowych (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

W sytuacji gdy w tym samym roku podatkowym podatnik kupił materiał budowlany uprawniający do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej oraz z tytułu dokonanego zakupu otrzymał zwrot części wydatków stosownie do postanowień ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega różnica pomiędzy kwotą zapłaconą za materiał budowlany (wynikającą z faktury) a kwotą otrzymanego zwrotu części wydatków.

5 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).