Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie obowiązki ma płatnik w związku z zatrudnieniem obcokrajowca na podstawie kontraktu menedżerskiego. W analizowanej sprawie wiceprezes polskiej spółki ma miejsce zamieszkania w Republice Południowej Afryki. Miejsce zamieszkania podatnika nie zostało udokumentowane do celów podatkowych certyfikatem rezydencji. Nie przedstawiono także płatnikowi karty czasowego pobytu w Polsce.

Według stołecznej izby wynagrodzenie osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Republice Południowej Afryki z tytułu pełnienia funkcji wiceprezesa polskiej spółki jest opodatkowane 20-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do momentu przekroczenia 183 dni w roku podatkowym.

Ze względu na to, że osoba ta nie przedłożyła płatnikowi certyfikatu rezydencji, po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym przedmiotowe wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski i pełnienia funkcji wiceprezesa w danym roku podatkowym. Zaliczki na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku spółka jest zobowiązana przekazywać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy spółka nie posiada siedziby.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2011 r. (nr IPPB4/415-67/11-2/SP).