Część małych przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej, będzie od 1 maja ewidencjonować sprzedaż w kasach fiskalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) z końcem kwietnia 2011 r. zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy użyciu kas rejestrujących utraci określona grupa podatników. Wśród nich znajdą się podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, np. świadczący usługi ślusarskie, krawieckie, hafciarskie.
– Przed 1 maja 2011 r. podatnicy ci muszą dopełnić obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji w kasach – podpowiada Agata Broniszewska, ekspert z KPMG, biuro w Katowicach.
Przedsiębiorcy przede wszystkim zobowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących, które zamierzają stosować, oraz o miejscu ich używania. Ponadto muszą dokonać fiskalizacji kasy, którą wykonać może jedynie upoważniony do tego pracownik serwisu producenta lub importera kas.
– Po dokonaniu fiskalizacji, w terminie do 7 dni powinni dokonać zgłoszenia kasy odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia – dodaje Agata Broniszewska.
Jednak istnieje możliwość zachowania zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Agata Broniszewska wskazuje, że jest to możliwe m.in. w przypadku, gdy obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły 40 tys. zł za rok ubiegły w przypadku podatnika kontynuującego działalność oraz 20 tys. zł w danym roku, w przypadku podatników rozpoczynających działalność.
Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych odnosić się będzie także do świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wówczas, gdy każde świadczenie dokumentowane jest fakturą. Warunkiem jest jednak, aby liczba operacji świadczenia usług w poprzednim roku nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20.