Obowiązkiem urzędowego sprawdzenia objęte są podmioty pośredniczące przyjmujące i magazynujące oleje smarowe i wyroby energetyczne określone w art. 32 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z projektem zmieniającym rozporządzenie ministra finansów z 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. nr 222, poz. 1757) poddane tego rodzaju kontroli będą także wszystkie podmioty pośredniczące magazynujące i dokonujące obrotu wyrobami energetycznymi zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie wskazane w rozdziale 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 32, poz. 228).

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy korzystający z procedury uproszczonej oraz z gospodarczej procedury uproszczonej nie będą podlegać urzędowemu sprawdzeniu. Dodatkowo celnik dokonujący sprawdzenia okaże legitymację i upoważnienie osobie wykonującej bądź odpowiedzialnej za czynności podlegające sprawdzeniu. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływnie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.