Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw.

Zgodnie z jego treścią osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikami VAT oraz objęte rejestrem PESEL w kontaktach z administracją skarbową będą mogły podawać wyłącznie identyfikator PESEL. Osoby te będą zobowiązane do aktualizacji swoich danych w przypadku zmiany adresu zamieszkania.

NIP pozostanie identyfikatorem dla przedsiębiorców i podatników VAT, nawet gdy został im nadany numer PESEL. Podmioty nieobjęte PESEL będą posługiwać się NIP na dotychczasowych zasadach. Termin złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego dla tych osób będzie ujednolicony – ma wynosić 7 dni. Zmieniony też będzie tryb nadawania NIP poprzez odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej.

Zgodnie z projektem stworzony zostanie Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników, którego celem będzie gromadzenie m.in. danych pochodzących z rejestru PESEL.

Projekt ustawy przewiduje również tryb udostępniania danych zgromadzonych w systemie oraz możliwość ich aktualizacji np. przez naczelnika urzędu skarbowego. Dane znajdujące się w CRP – KEP mają być objęte tajemnicą skarbową. Nie będzie to jednak dotyczyć numerów identyfikacyjnych NIP oraz REGON.

Większość przepisów projektowanej ustawy ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Ważne!

Zasada niepodawania NIP w kontaktach z urzędnikami ma obowiązywać od 1 lipca br. do 31 grudnia 2012 r. Od przyszłego roku NIP nie będzie nadawany podatnikom, którzy nie prowadzą firm