Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od zabezpieczonej wierzytelności, a nie od rodzaju ustanowionej hipoteki.
Jak informowaliśmy w „DGP” z 18 kwietnia, urzędy skarbowe w różny sposób ustalają wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od hipoteki. Problemy pojawiły się po wprowadzeniu od 20 lutego zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075). Nowela ta m.in. zniosła podział hipoteki na zwykłą oraz kaucyjną.
Ministerstwo Finansów w piśmie skierowanym m.in. do Krajowej Rady Notarialnej wyjaśniło, że zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece nie wpłynęła na stosowanie regulacji podatkowych.
Według MF, jeżeli ustanowiona hipoteka będzie zabezpieczała wierzytelności istniejące, należy stosować stawkę PCC w wysokości 0,1 proc. kwoty zabezpieczonej lub zabezpieczonych wierzytelności. Podatek powinien wynosić 19 zł, gdy hipoteka zostanie ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej lub na zabezpieczenie zarówno wierzytelności istniejących, jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej.