– Podatnicy, których objął ten restrykcyjny przepis, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty VAT – mówi Małgorzata Dankowska, doradca podatkowy w TPA Horwath.

W tym celu podatnik powinien sporządzić korekty deklaracji VAT za okresy, w których zgodnie z wyrokiem trybunału przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Monika Klukowska-Świtalska, doradca podatkowy w BDO, podaje przykład: podatnik wykazał VAT należny z tytułu importu usługi z raju podatkowego w deklaracji VAT za maj 2009 roku, złożonej 25 czerwca 2009 r. Cena za usługę wyniosła 100 tys. zł, a podatek naliczony 22 tys. zł. Podatnik nie mógł skorzystać z prawa do odliczenia. W związku z tym może teraz wystąpić o zwrot nadpłaty w wysokości 22 tys. zł.

Do korekty np. za maj 2009 roku podatnik dołączy pisemne uzasadnienie. Monika Klukowska-Świtalska podkreśla, że dniem powstania nadpłaty jest dzień złożenia deklaracji, w której pierwotnie podatnik nie odliczył VAT.

Warunkiem odzyskania nadpłaty jest złożenie wniosku o zwrot. Jak mówi Małgorzata Dankowska, we wniosku należy przywołać podstawę prawną, podać wysokość nadpłaty oraz uzasadnienie. Urząd nie wypłaci nadpłaconej kwoty, jeżeli przedsiębiorca ma np. zaległości podatkowe.

Oprócz nadpłaty podatnik ma również prawo do oprocentowania liczonego według stawek odsetek za zwłokę. Okres, za który należne jest oprocentowanie, zależy od tego, czy podatnik wnioskuje o zwrot nadpłaty w okresie do 30 dni od publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, czy też w okresie późniejszym. Podatnik obecnie ubiegający się o nadpłatę może wnioskować o oprocentowanie tylko od dnia jej powstania do dnia, w którym upływa 30 dni od publikacji wyroku (czyli do 20 grudnia 2010 r.). W analizowanym przykładzie podatnik ma prawo do oprocentowania liczonego od 26 czerwca 2009 r. do 20 grudnia 2010 r., tj. w kwocie 3317 zł.

Zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli tak się nie stanie, podatnikowi przysługują dodatkowe odsetki.

Wypłata nadpłaconego VAT ma skutki w CIT i PIT. Jeżeli niepodlegający odliczeniu VAT został przez podatników uznany za koszt uzyskania przychodów, zwrot nadpłaconego VAT wymusza korektę podatku dochodowego.

Ważne!

Do końca 2011 roku można ubiegać się o nadpłaty VAT z tytułu importu usług z rajów podatkowych dotyczące grudnia 2005 roku. Nadpłaty podatku od 2006 do marca 2011 roku można rozliczać do końca 2016 roku