Spółka podpisała umowę o świadczenie usług doradczych z firmą, która ma siedzibę w Andorze.

– Czy po zmianie przepisów o VAT będziemy mogli odliczyć podatek naliczony od zakupu tych usług – pyta pan Tomasz z Poznania.

Ostatnia nowelizacja ustawy o VAT, która obowiązuje od 1 kwietnia, uchyliła art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który pozbawiał podatników prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu usług, w związku z którym zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na obszarze jednego z krajów lub terytoriów określonych jako tzw. raje podatkowe. Wykaz tych krajów był określony w załączniku nr 5 do ustawy o VAT. Obecnie załącznik ten został uchylony.

Jak mówi Tomasz Wagner, starszy menedżer w Ernst & Young, jest to bardzo istotna i korzystna zmiana dla spółek, które z wyboru bądź z uwagi na uregulowania biznesowe nabywały dotychczas usługi z rajów podatkowych i zobowiązane były do zapłaty VAT z własnej kieszeni. Ponadto przed polskimi przedsiębiorcami otworzyła się możliwość zastosowania różnego rodzaju optymalizacji.

– Przykładem może być zlokalizowanie w raju podatkowym podmiotu świadczącego usługi na rzecz podmiotu polskiego. Zysk takiego podmiotu nie będzie podlegał opodatkowaniu (lub będzie opodatkowany na zasadach preferencyjnych) w raju podatkowym, a tymczasem polska spółka zaliczy do kosztów podatkowych wydatki na ich zakup – wyjaśnia ekspert.

Z drugiej jednak strony, jak dodaje Tomasz Wagner, nie w każdym przypadku końcowy efekt tego rodzaju struktury może okazać się dla podatnika zyskowny – należy choćby pamiętać o wysokich kosztach wdrożenia niektórych struktur optymalizacyjnych, jak również ryzyka objęcia wypłat z tytułu niektórych rodzajów usług (np. doradczych, księgowych) wysokim, bo 20-proc., podatkiem u źródła. Wynika to z braku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a krajami uznawanymi za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

Uchylenie przepisu uniemożliwiającego odliczanie VAT od importu usług z rajów podatkowych jest koniecznością dostosowania polskiej ustawy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-395/09 Oasis East, w którym trybunał uznał, że zakaz odliczania podatku wykracza poza ramy dozwolone na podstawie art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy (obecnie art. 176 Dyrektywy 2006/112 /WE).

Ważne!

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych