Sprzedawca będzie świadczył usługę tzw. tax free (zwrot VAT zawartego cenie nabywanych u niego towarów) podróżnym spoza Unii Europejskiej.

– Jakie są warunki do zastosowania 0-proc. stawki VAT do sprzedaży towarów, przy której będę zwracał podatek turystom – pyta pan Stefan z Poznania.

Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu VAT podróżnemu, sprzedawca ma prawo zastosować 0-proc. stawkę podatku. Warunkiem jest m.in. otrzymanie dokumentu (tzw. dokument tax free), na którym celnik potwierdził wywóz towarów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy, dyrektor w ECDDP, wyjaśnia, że otrzymanie dokumentu w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy. Od 1 kwietnia w art. 129 ust. 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązują zmiany, dzięki którym sprzedawca ma więcej czasu na zastosowanie 0-proc. stawki. Obecnie do korekty upoważnia otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

– Ustawodawca wydłużył okres oczekiwania na dokument potwierdzający wywóz towarów z 6 do 10 miesięcy – tłumaczy Ewa Sokołowska-Strug.

Wprowadzane zmiany rozwiązały jeszcze jeden problem związany z korektą. Doprecyzowano, że korekty podatku należnego od sprzedaży, przedsiębiorca dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument tax free.

– W rezultacie umożliwiono sprzedawcom korektę podatku należnego na bieżąco, co z pewnością stanowi duże uproszczenie w rozliczaniu VAT – podkreśla nasza rozmówczyni.

Wcześniejsze przepisy nie określały, w rozliczeniu, za jaki okres korekta powinna zostać dokonana. Przewidziany był jedynie końcowy termin, w którym podatnik mógł korygować podatek należny, tj. ostatni dzień 6 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Podatnicy mieli wątpliwości, czy należy korygować deklarację za okres, w którym miała miejsce sprzedaż towaru i został rozliczony podatek należny (korekta wstecz) czy też deklarację za okres, w którym otrzymano potwierdzenie wywozu (korekta na bieżąco).

W ocenie Ewy Sokołowskiej-Strug najistotniejszą zmianą jest likwidacja imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę. Na takim dokumencie urząd celny potwierdzał wywóz towaru specjalnym stemplem opatrzonym w numerator.

– Od 1 kwietnia w miejsce dokumentu imiennego sporządzonego według urzędowego wzoru można stosować zwykły dokument wystawiony przez sprzedawcę – podkreśla nasza rozmówczyni.

Niezbędne dane, które powinien zawierać dokument będący podstawą zwrotu VAT podróżnym minister finansów określił w rozporządzeniu z 28 marca, które obowiązuje od 1 kwietnia (Dz.U. nr 68, poz. 361 z późn. zm.).

Ważne!

W ramach usługi tax free następuje zwrot VAT od zakupu towarów osobom fizycznym, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej

Podstawa prawna

Art. 129 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).